Reklamacje

Reklamacje 

 

1.1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:
a) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
b) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

1.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres Viridis Serwis Dariusz Pawlak ul. Ignacego Paderewskiego 5/14 98-220 Zduńska Wola lub poprzez e-mail na adres sklep@viridis24.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

1.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

1.4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223 ). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

1.5. Urządzenie posiada roczną gwarancję liczoną od daty zakupu udzielaną przez producenta urządzenia. Wszystkie reklamowane urządzenia zostają przekazane producentowi celem sprawdzenia przyczyny usterki. W celu zachowania gwarancji na zakupione urządzenie, powinno ono być zamontowane przez autoryzowanego serwisanta danej marki w którym pracuje. Przed montażem należy sprawdzić podzespoły, które mogą uszkodzić zakupioną część.

Reklamowaną część z prawidłowo wypełnionym protokołem należy odesłać przed upływem okresu gwarancyjnego na adres

Viridis Serwis ul. Paderewskiego 5/14 98-220 Zduńska Wola

 

PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU.pdf

 

UWAGA: Protokół jest ważny tylko i wyłącznie z podpisem i pieczątką autoryzowanej firmy serwisowej urządzeń grzewczych danej marki

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl